Medicīniskā aprūpe izglītības iestādē

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 9.10. punktu izglītības IESTĀDES VADĪTĀJA PIENĀKUMS IR ORGANIZĒT to izglītojamo medicīnisko aprūpi atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem, kuriem ir diagnosticēta hroniska saslimšana. Tas nozīmē, ka VECĀKIEM IR TIESĪBAS prasīt atbalstu no izglītības iestādes, lai bērns ar diabētu varētu droši iekļauties izglītības sistēmā. 

Iespējamie iemesli kāpēc bērnudārzs atrunājas uzņemt bērnu ar diabētu vs mūsu argumenti:

 • ATSAKA UZŅEMŠANU

Pirmsskolas izglītības iestāde NEDRĪKST atteikt uzņemt bērnu ar diabētu. Ja viņi to dara, tiek veicināta diskriminācija un pārkāpts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. pants, kas nosaka bērna tiesību vienlīdzības principu. Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesību aizsardzības likums, ir diskriminējoša, un, vēl jo vairāk  IZOLĒJOŠA ATTIEKSME BRET BĒRNU IR AMORĀLA UN PRETLIKUMĪGA. Neuzņemt bērnu ar diabētu PII ir aizliegts ar likumu. Tas ir vieglākais ceļš, ko izvēlas bērnudārzs. Pirmsskolas vai skolas izglītības iestāde izmanto to, ka bieži vien vecāki nezin savas un sava bērna tiesības.

 • NAV MEDMĀSAS

Bērnu var pieskatīt JEBKURA PERSONA, pat labāk, ja bērnu pieskata audzinātājas un auklīte, kuras bērnam blakus ir visu laiku – zin ko darīt, ja bērnam iestājas hipoglikēmija. Lai aprūpētu diabētu NAV JĀBŪT MEDIĶIM. Mums, kā bērna ar diabētu vecākiem, arī nav medicīniskās izglītības. Galvenais priekšnosacījums diabēta aprūpē ir cilvēcīgums, vēlme palīdzēt un iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veiksmīgi iesaistītos diabēta aprūpē. 

 • PERSONĀLS UZ LAIKU VAR BŪT PAR ASISTENTU, kamēr tas īstais atrodas (audzinātāja, auklīte u.c. no b/d personāla, izņemot medmāsu, jo tas ir viens no iemesliem kāpēc viņa tur atrodas – lai sniegtu medicīnisko aprūpi bērniem izglītības iestādē). Rīgā šādam personālam ir iespēja saņemt 30 % no asistenta algas (asistentam ir valstī noteiktā minimālā alga neto – 430 eur, varbūt 2 cilvēki, katrs saņem 30%). Varbūt Tādējādi, kādam no personāla ir finansiāli izdevīgi iesaistīties.
 • Ja personāls neuzņemas, var pats kārtot asistenta statusu
 • NAV ZINĀŠANU UN PIEREDZES

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 277 9.1. punktu IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJAM NEPIECIEŠAMS NOORGANIZĒT izglītības iestādes darbinieku apmācības par 1. tipa diabētu un pirmās palīdzības sniegšanu hipoglikēmijas gadījumā.

 • BKUS endokrinoloģijas nodaļas diabēta apmācību māsa pasniedz APMĀCĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ Latvijā gan medmāsai, gan pedagogiem un vadībai.
 • Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas eksperte – speciāliste (Ilze Kondratjuka) arī APMĀCA IESAISTĪTOS DIABĒTA APRŪPĒ, organizē tikšanos pirmsskolas izglītības iestādē un DOD INSTRUKCIJAS diabēta aprūpē, kas pielāgotas bērnudārza apmeklējumam.
 • Vecāki paši var sniegt informāciju kā aprūpēt bērnu, kā arī cenšas sadarboties un veidot veiksmīgu informācijas apmaiņu, konkrēti vienojoties par darbībām diabēta aprūpē. 
 • BĒRNAM AR DIABĒTU JĀIET SPECIALIZĒTAJĀ BĒRNUDĀRZĀ

BĒRNS AR DIABĒTU IR FIZISKI UN GARĪGI ATTĪSTĪTS līdz ar saviem vienaudžiem. Ja bērns ar diabētu nonāktu specializētajā dārziņā, tas nopietni VARĒTU AIZKAVĒT UN IETEKMĒT VIŅA PERSONĪBAS VEIDOŠANOS, jo speciālajos bērnudārzos atrodas bērni ar smagākām diagnozēm. 1. tipa cukura diabēta diagnozes KODS NEIETILPST starp diagnozēm, kuras uzņems specializētajā bērnu dārzā.

 • AUDZINĀTĀJAS NEVĒLAS BĒRNU AR DIABĒTU SAVĀ GRUPĀ

Šis jautājums jārisina ar b/d vadītāju. Labāk, lai audzinātājas un bērnudārza vadītāja pēc iespējas ātrāk tiktu informētas par audzēkni ar diabētu, JA VIŅAS NEVĒLAS SADARBOTIES, labāk, ja 

 • bērns tiek PĀRVESTS UZ CITU GRUPU, kur audzinātājas un auklīte “NEBAIDĀS” uzņemties atbildību pieskatīt bērnu ar diabētu.
 • Ja konkrētajā bērnudārzā šo jautājumu nekādi nevar atrisināt, griežamies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldē un/vai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
 • Katrā gadījumā jebkurai audzinātajai ir iespēja iziet apmācības par diabētu. 
 • PIEPRASA ASISTENTA VAI MĀTES KLĀTBŪTNI

Pirmajā laikā IETEIKTU IESAISTĪTIES, runāt un stāstīt par diagnozes īpatnībām, par nepieciešamību sekot bērna labsajūtai. Bet noteikti, tam NEBŪTU JĀBŪT ILGTERMIŅA RISINĀJUMAM. Iestādes vadītāja pienākums ir organizēt bērna aprūpi pirmsskolas iestādē.

 • Pirmās nedēļas jāierodas uz ēšanas reizēm, noteikti uz galvenajām ēdienreizēm, LAI PALĪDZĒTU B/D PERSONĀLAM, bet iesakām otrajā nedēļā ieņemt novērotāja lomu, un ļaut personālam pašam darboties, ar katru dienu pastāstot kaut ko jaunu diabēta aprūpē, lai informācijas kvantumi nenobaidītu. Piemēram, pirmajās dienās ir pietiekoši audzinātājām pastāstīt kā rīkoties hipoglikēmiju gadījumā, tad par MV (maizes vienībām), tad par insulīna nepieciešamību un tā ar katru dienu ar vien vairāk iesaistīt diabēta aprūpē.
 • Jūsu (vecāku) apmeklējumam bērnudārzā nav jābūt patstāvīgi, it īpaši ja ir medmāsa. JĀRADA PERSONĀLAM DROŠĪBAS SAJŪTA un jāpalīdz situācijās, kad viņi nezin ko darīt.
 • Jārada sajūta, ka viņi vienmēr var konsultēties ar jums telefoniski, sms veidā. Jo bērns šajā pirmsskolas vecumā 100 % ir atkarīgs no pieaugušo atbildības un neizprot ne dietas īpatnības, ne insulīna vajadzību, glikozes līmeņa svārstības utt. 
 • PERSONĀLS UZ LAIKU VAR BŪT PAR ASISTENTU, kamēr tas īstais atrodas (audzinātāja, auklīte u.c. no b/d personāla, izņemot medmāsu, jo tas ir viens no iemesliem kāpēc viņa tur atrodas – lai sniegtu medicīnisko aprūpi bērniem izglītības iestādē). Rīgā šādam personālam ir iespēja saņemt 30 % no asistenta algas (asistentam ir valstī noteiktā minimālā alga neto – 430 eur). Tādējādi, kādam no personāla ir finansiāli izdevīgi iesaistīties.
 • Ja personāls neuzņemas, var vecāks vai radinieks kārtot asistenta statusu
 • Asistentu var noformēt, vēršoties pie bērnudārza vadītājas ar lūgumu b/d izveidot atsevišķu darba vietu asistentam, kas uzraudzīs bērnu – par asistentu var būt jebkurš kam ir darba vai personiskā pieredze personu aprūpē, darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā. Specifiska rakstura zināšanas var iegūt diabēta apmācībās pie BKUS Endokrinoloģijas nodaļas diabēta apmācību kabinetā pie diabēta medmāsas. (Rīga) PII vadītāja raksta iesniegumu departamentam par to, ka nepieciešama papildus štata vieta asistentam, kurš būs ar bērnu.
 • NAV SPECIĀLAS ĒDIENKARTES

Bērnam ar diabētu NAV NEPIECIEŠAMA SPECIĀLA ĒDIENKARTE, tā ir jāpielāgo. MK noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” nosaka to, ka IESTĀDEI IR JĀPIELĀGOJAS bērna diētas specifikai neatkarīgi no diagnozes – tas pats attiecas uz bērniņiem, kam ir piena ne panesamība, alerģijas, celiakija u.c.

 • Pēc pieredzes, iesaku ļoti uzmanīt ēdienkarti un PALŪGT TO UZ IZSKATĪŠANU KATRAI NEDĒĻAI. Pēc pieredzes, mums bija vieglāk pielāgot ēdienkarti nepieciešamām maizes vienībām, nevis mainīt devas atkarībā no MV ēdienkartē. Katru nedēļu izskatam ēdienkarti, koriģējam to un nosūtam vadītājai, tālāk b/d vadītāja nodod to virtuves darbiniekiem vai auklītei, kura, ir atbildīga par porciju lielumiem utt.

TOMĒR, ja sadarbība ar bērnudārzu nesanāk, ir iespējas RAKSTĪT IESNIEGUMUS UN SŪDZĪBAS AUGSTĀKSTĀVOŠAJĀM/UZRAUGOŠAJĀM IESTĀDĒM, jo likums paredz to, ka bērns ar diabētu NAV IZOLĒJAMS no sabiedrības. Ir risinājumi jebkādai situācijai! Tas pats attiecas uz to, ja bērnu aprūpē nekvalitatīvi, bezatbildīgi, necienīgi izturas, uzstāda divdomīgas prasības utt. Ja atbalsta nav no iestādes vadītājas, tad var būt ļoti problemātiski atbalstu iegūt no citām personām, kas strādā šādā iestādē. 

!!! Katrā pašvaldībā palīdzību un atbalstu sniedz dažādā veidā un apjomā. 

 • Rakstiet uz biedrību, mēs Jums iedosim to vecāku kontaktus, kas dzīvo Jūsu pilsētā un spēs palīdzēt ar kādu padomu!

Likumiskais pamatojums, kas mūs aizsargā:

 • ANO Konvencija pret diskrimināciju izglītībā. Termins “izglītība” attiecas uz visu veidu un līmeņu izglītību, un ietver izglītības pieejamību, izglītības standartus un kvalitāti, kā arī apstākļus, kādā tā tiek sniegta. Līdz ar to tiesības uz izglītību aptver visas izglītības pakāpes, tostarp pirmsskolas izglītību. 
 • Bērnu tiesību konvencija. 19. pants noteic, kadalībvalstis veic visus attiecīgos likumdošanas, administratīvos, sociālos un izglītošanas pasākumus, lai ikvienu bērnu aizsargātu pret fizisku vai psiholoģisku vardarbību, miesas bojājumiem vai nežēlīgu, nevērīgu vai nolaidīgu izturēšanos, sliktu izturēšanos, kamēr viņš ir jebkuras citas par bērnu atbildīgas personas aprūpē. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150
 • UNESCO Salamankas deklarācija (UNESCO, 1994.)un ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām  iekļaujoša izglītība ir mērķis, uz kuru tiecas visas valstis. Iekļaujoša izglītība ir process attīstībā– nevis gala rezultāts – un šobrīd valstu politika un prakse dažādās šī procesa attīstības stadijās
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Izglītības likums. https://likumi.lv/doc.php?id=50759
 • Likums par invaliditāti. https://likumi.lv/doc.php?id=211494
 • MK noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs “https://likumi.lv/doc.php?id=207125
 • MK noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem https://likumi.lv/doc.php?id=245300
 • Tiesībsarga birojs. http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/bernu-tiesibas/aizsardzibas-mehanismi
 • u.c.

Gadījumos, kad izglītības iestādē esošā ārstniecības persona atsakās sniegt palīdzību bērnam ar diabētu vai šai personai nav nepieciešamo zināšanu Jūs varat sazināties ar 

Latvijas Pirmsskolu un skolu māsu asociācijas prezidenti – Astrīda Anšmite 26804255.

 • Gadījumos, ja nesanāk sadarboties ar izglītības iestādi, var vērsties Rīgas domes Izglītības,  kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvadē Pirmsskolu nodaļā pie galvenajām speciālistēm
 • Indras Pelles 67181161 Indra.Pelle@riga.lv
 • Janas Bubovičas 67026846 Jana.Bubovica@riga.lv
 • Gadījumos, kad Pirmsskolas izglītības iestādei nepieciešams atbalsts, lai bērns ikdienā varētu droši justices, jāpiesaista Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste – eksperte
 • Ilze Kondratjuka 67105973 vai 29423554, Ilze.Kondratjuka@riga.lv
 • Gadījumos, kad iestādes vadītājs lūdz bērnu nevest uz skolu, bērnudārzu, jo nav, kas viņu aprūpē, var vērsties pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Kontroles nodaļas vadītāja 67507837 maksims.platonovs@ikvd.gov.lv

Tekstu sagatavoja:

Agita Buimova.