Nesen uzstādīta diagnoze

ZINI SAVAS TIESĪBAS

  1. Pabalsti. Bērnam, kam noteikta diagnoze 1.tipa diabēts sasaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” var noteikt invaliditāti izejot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (Turpmāk – VDEĀVK).

Bērna invalīda statuss ģimenei dod iespēju saņemt:

  • Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta. Piemaksas apmērs ir 106,72 eiro mēnesī. To piešķir, līdz bērns sasniedz 18 gadu vecumu.
  • Līdz skolas vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu, kura apmērs ir 213,43 eiro mēnesī. Sīkāku informāciju par invaliditātes noteikšanas kārtību skatiet VDEĀVK mājas lapā.
  • Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
  • Psihologa konsultācijas bērnam un tā likumiskajam pārstāvim viena gada laikā no invaliditātes noteikšanas (Kopā abiem desmit 45 minūšu konsultācijas). Lai saņemtu valsts apmaksātas psihologa konsultācijas jāvēršas savas pašvaldības Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Nosaka MK noteikumi Nr.1208 „Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”.
  • Valsts apmaksātu ģimenes ārsta vizīti pie bērna vecumā līdz 18 gadiem. Kā arī bērni ir atbrīvoti no pacienta iemaksas. Nosaka MK noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.
  1. Medicīniskā aprūpe izglītības iestādē. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 9.10. punktu izglītības iestādes vadītāja pienākums ir organizēt to izglītojamo medicīnosko aprūpi atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumumiem, kuriem ir diagnosticēta hroniska saslimšana. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības prasīt atbalstu no izglītības iestādes, lai bērns ar diabētu varētu droši iekļauties izglītības sistēmā. Ārstniecības personas izglītības iestādē var būt māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), kuram saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu reizi 5 gados ir jāveic resertifikācija. Gadījumos, kad izglītības iestādē esošā ārstniecības persona atsakās sniegt palīdzību bērnam ar diabētu vai šai personai nav nepieciešamo zināšanu, vecākam jāvēršas pie izglītības iestādes vadītāja ar iesniegumu, norādot uz nepieciešamību radušos situāciju risināt. Iesniegumā var atsaukties uz augstāk minēto MK noteikumu 9.10.punktu.